language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (อ.กรรณิการ์)

โดย: สวก. เมื่อ 28 กันยายน 2552 เวลา 16:27 น. • [อ่าน 118,475 ครั้ง]Powerpoint การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตร วันที่ 25-29 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียม พัทยา  จังหวัดชลบุรี

ดาวโหลดเอกสาร