language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (อ.ศุจีภรณ์)

โดย: สวก. เมื่อ 28 กันยายน 2552 เวลา 15:58 น. • [อ่าน 34,237 ครั้ง]Power Point การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบการบรรยาย สัมมนาการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลาง
โดย อาจารย์  ศุจีภรณ์  อู่ทองทรัพย์ ในวันที่ 28 กย 52  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน  พัทยา กรุงเทพ

ดาวโหลดเอกสาร