language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school จากหลักสูตรสู่ีหน่วยการเรียนรู้ (ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า)

โดย: สวก. เมื่อ 28 กันยายน 2552 เวลา 15:49 น. • [อ่าน 15,446 ครั้ง]Powerpoint ประกอบการบรรยาย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้   การประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตร  โดย 
ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา วันที่ 25-29 กันยายน 2559
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียม พัทยา  จังหวัดชลบุรี

ดาวโหลดเอกสาร