language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school หลักสูตรอิงมาตรฐาน

โดย: สวก เมื่อ 23 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:47 น. • [อ่าน 43,349 ครั้ง]
เอกสารที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารให้เห็นความเชื่อมโยงของหลักสูตร และเข้าให้บาทหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตร โดย ดร.รุ่งนภา  นุตราวงศ์ ดาวโหลด