language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school การวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดย: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เมื่อ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 11:16 น. • [อ่าน 121,253 ครั้ง]เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบไปด้วย

1. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

(ฉบับร่าง)  ดาวโหลด

2. แบบประเมินเอกสารแนวทางทางการวัดและประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ท่านสามารถ  ดาวโหลด  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินผลแล้วส่งแบบสอบถามกลับ มาที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต กรุงเทพ 10300