language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school หลักสูตรอิงมาตรฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพ

โดย: รุ่งนภา นุตราวงศ์ เมื่อ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 09:29 น. • [อ่าน 40,351 ครั้ง]เอกสารที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารให้เห็นความเชื่อมโยงของหลักสูตร และเข้าให้บาทหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตร โดย ดร.รุ่งนภา  นุตราวงศ์ ดาวโหลด