language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school เอกสารประกอบการประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

โดย: สวก เมื่อ 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 22:26 น. • [อ่าน 11,380 ครั้ง]เอกสารประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางสำหรับอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2552 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเฟิร์ส ประตูน้ำ  กรุงเทพ
จำนวน 4 รุ่น  ประกอบด้วยเอกสาร สื่อ ดังนี้  

1 PowerPoint หลักสูตรแกนกลาง

2 PowerPoint หลักสูตรอิงมาตรฐาน

3 PowerPoint หน่วยอิงมาตรฐาน

4 PDF การเปรียบเทียบหลักสูตร

5 PDF โครงสร้างรายวิชา

6  PowerPoint  แนวปฎิบัติวัดและประเมินผล

7 PowerPoint การวัดและประเมินในชั้นเรียน

8 เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล