language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school เอกสารประกอบการประชุมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร

โดย: สวก เมื่อ 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 15:17 น. • [อ่าน 13,282 ครั้ง]เอกสารประกอบการประชุมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์ จอมเทียน  พัทยา  จังหวัด ชลบุรี

 สื่อ 0

 สื่อ 1

 สื่อ  2

  สื่อ  3