language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560 (ม.1, ม.4)

โดย: สวก เมื่อ 5 มกราคม 2560 เวลา 09:05 น. • [อ่าน 3,104 ครั้ง]ดาวโหลด ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560 (ม.1)
ดาวโหลด ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560 (ม.4)       กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากลสามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนต่อไปนี้ 

   1. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   เลขที่  2/3  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย    อำเภอเมือง    จังหวัดสุโขทัย 64000  
       โทรศัพท์ 055-611-786    โทรสาร  055-612-848
   2.โรงเรียนสารคามพิทยาคม  เลขที่ 1091 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด    อำเภอเมือง     จังหวัดมหาสารคาม 44000
       โทรศัพท์ 043-711585       โทรสาร 043-722400
   3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เลขที่ 91 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้   อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 81120 
       โทรศัพท์  075-640-522.      โทรสาร  075-640-522
   4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ -รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร  หมู่ 6 ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000  โทรศัพท์ 034839201 โทรสาร  034845212 (รับสมัครเฉพาะฟุตบอลชาย)

     รับนักเรียนชาย/นักเรียนหญิง ที่มีส่วนสูง 160 เซ็นติเมตรขึ้นไป
 
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบไปด้วย ชนิดกีฬา ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง เริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
(รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ี 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 )