language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school โครงการห้องเรียนกีฬา

โดย: สวก เมื่อ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 13:21 น. • [อ่าน 3,725 ครั้ง]โครงการห้องเรียนกีฬา มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาได้รับการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายให้สามารถแข่งขันกับนักกีฬาต่างประเทศได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันเปิดห้องเรียนกีฬา ชนิดกีฬา 2 ชนิด ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ในโรงเรียน สุโขทัยวิทยาคม สารคามพิทยาคม และกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14  - 22  มกราคม 2560 นี้ที่โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง หรือ ผ่านเวปไซต์ นี้ นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้เป็นนักเรียนพักประจำ รายละเอียด