language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school แบบฟอร์มใบสมัครสอบโรงเรียนห้องเรียนกีฬา

โดย: สวก เมื่อ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:31 น. • [อ่าน 2,589 ครั้ง]ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครสอบ 
 
คำชี้แจง สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 14 –22  มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 โรงเรียนที่รับสมัคร
1. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   เลขที่  2/3  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 
     โทรศัพท์ 055-611-786      โทรสาร  055-612-848
2. โรงเรียนสารคามพิทยาคม  เลขที่ 1091 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด       อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 44000
    โทรศัพท์ 043-711585         โทรสาร 043-722400
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กระบี่ เลขที่ 91 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้   อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 81120 
     โทรศัพท์ 075-640522  โทรสาร  075-640522
4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ -รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร  หมู่ 6 ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000  โทรศัพท์ 034839201 โทรสาร  034845212 (รับสมัครเฉพาะฟุตบอลชาย)

 วิธีการสมัคร 
 1. สมัครตรง สมัครได้ที่โรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาที่ประสงค์จะเข้าเรียน 
 2 สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  ดาวโหลดแบบฟอร์มข้างต้น หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนที่สมัครสอบ โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการโรงเรียน (วงเล็บมุมซองว่า สมัครเรียนห้องเรียนกีฬา) ทางโรงเรียนจะถือเอาวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ประทับตราลงเวลาไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการสมัครทางไปรษณีย์