language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา

โดย: สวก เมื่อ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:10 น. • [อ่าน 5,820 ครั้ง]

       กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากลสามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนต่อไปนี้ 

   1. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   เลขที่  2/3  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย    อำเภอเมือง    จังหวัดสุโขทัย 64000  
       โทรศัพท์ 055-611-786    โทรสาร  055-612-848
   2.โรงเรียนสารคามพิทยาคม  เลขที่ 1091 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด    อำเภอเมือง     จังหวัดมหาสารคาม 44000
       โทรศัพท์ 043-711585       โทรสาร 043-722400
   3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เลขที่ 91 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้   อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 81120 
       โทรศัพท์  075-640-522.      โทรสาร  075-640-522
   4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ -รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร  หมู่ 6 ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000  โทรศัพท์ 034839201 โทรสาร  034845212 (รับสมัครเฉพาะฟุตบอลชาย)

รับนักเรียนชายที่มีส่วนสูง 175 เซ็นติเมตรขึ้นไป  นักเรียนหญิงที่มีส่วนสูง 165 เซ็นติเมตรขึ้นไป 

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบไปด้วย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา และแผนการเรียน ศิลป์ – กีฬา ชนิดกีฬา ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนละไม่เกิน 80 คน   เริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
(รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ี 14 - 22 มกราคม 2560 )