language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school แผนการสอนกลาง สพฐ.

โดย: สวก เมื่อ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10:07 น. • [อ่าน 43,900 ครั้ง]สพฐ. จัดทำหน่วยการจัดการเรียนรู้ กลางสำหรับครูนำไปใช้ตามความเหมาะสมโดยได้รับควำมร่วมมือจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย มาร่วมจัดทำเพื่อเป็นแนวในการจัดการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษำ ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าสู่ระบบแผนการสอนกลาง