language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school ผลการประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหา การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โดย: สวก เมื่อ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13:06 น. • [อ่าน 3,604 ครั้ง]
รายงานการสังเคราะห์ ผลการประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหา การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั่วประเทศ 12 จุด