language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

โดย: สวก เมื่อ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09:47 น. • [อ่าน 2,180 ครั้ง]แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างความสำนึกการเป็นไทย  ดาวโหลด 
Power Point  ดาวโหลด
1. ส่วนนำ
2. ความเป็นมาของชาติไทย
3. สัญญลักษณ์ของชาติไทย
4. สถาบันพระมหากษัตริย์
5. บรรพบุรุษ
6. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม