language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school หนังสือแจ้งเขตการรายงานเรื่องการรายงาน สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์

โดย: กลุ่มพัฒนาหลักสูตร เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15:03 น. • [อ่าน 18,364 ครั้ง]หนังสือแจ้งเขตการรายงานเรื่องการรายงาน สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์  

ดาวโหลด หนังสือแจ้งเขต

1. ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกโรงเรียนรายงาน โดยเลือกตามแนวทางการรายงาน ที่กำหนด ดาวโหลดแนวทาง 
2. ให้ศึกษาแบบสอบถามก่อนทำการบันทึก ในระบบ
 3. รหัสเข้าระบบใช้ รหัสจุดเน้น 
4. ระบบเปิดจนถึง วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2558