language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school รายงานการสังเคราะห์การนำหลักสูตรแกนกลางไปสุ่การปฎิบัติ ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร

โดย: กลุ่มพัฒนาหลักสูตร เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 05:43 น. • [อ่าน 6,685 ครั้ง]รายงานการสังเคราะห์การนำหลักสูตรแกนกลางไปสุ่การปฎิบัติ ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร สังเคราะห์จากเอกสาร งานวิจัย การรายงานการใชัหลักสูตร การนิเทศกำกับติดตาม การใช้หลักสูตร จำนวน 12 ฉบับ ดาวโหลด