language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา

โดย: ดร วีระเดช เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:00 น. • [อ่าน 103,451 ครั้ง]คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษาได้มีผู้ให้ความอนุเคราะหEัดทำรายละเอียดให้รายงานได้ง่ายขึ้น มีหลายรูปแบบ แต่ก็เป็นวิธีเดียวกัน สามารถใช้ได้เหมือนกัน

1  คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา โดย อาจารยEสุเจน  ปานจันทรE(ผู้พัฒนาโปรแกรม การรายงานจุดเน้นระดับสถานศึกษา) (ดาวโหลด)

2 คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา โดย ศน.วิไลภรณEฤทธิคุปตEnbsp; (เชี่ยงรายเขต 2) (ดาวโหลด)

3 คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา ศน.กนกรัตนEสุพรรณอ่วม (สพป.นครปฐมเขต 2) (ดาวโหลด)