language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน

โดย: สวก เมื่อ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 13:50 น. • [อ่าน 147,266 ครั้ง]สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑEารจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555  โดยเน้นเวลาเรียนขั้นต่ำ เนื่องจากโครงสร้างเวลาเรียนเดิม ไม่ยืดหยุ่นต่อการบริหารหลักสูตร

ดาวโหลด