language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school คู่มือการรายงานจุดเน้นออนไลนEี 2555

โดย: ดร วีระเดช เชื้อนาม เมื่อ 16 มิถุนายน 2555 เวลา 20:57 น. • [อ่าน 32,614 ครั้ง]ปีงบประมาณ 2555 สวก ได้ปรับปรุงซอฟตEวรEายงานจุดเน้นออนไลนEห้สามารถรายงานแผนงานกิจกรรมโครงการและงบประมาณได้รวมทั้งเครื่องมือวัดผลในแต่ละตัวชี้วัด  และยังได้เพิ่มเวปไซตEห้แก่เขตพื้นที่และสถานศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับสถานศึกษา ตลอดจน ซอฟตEวรEูผลการปฎิบัติงานผ่านระบบ Iphone และ Ipad  ท่านสามารถศึกษาได้ตามเอกสารคู่มือ ที่แนบมา ทางสพฐ จะจัดอบรมให้ศึกษานิเทศกEู้รับผิดชอบในสัปดาหEี่สามเดือน
กรกฏาคม 2555 เกี่ยวกับการใช้ซอฟตEวรEารรายงานผลดังกล่าว

ดาวโหลดคู่มือ