language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ : Early Childhood Good Practice

โดย: สวก เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11:51 น. • [อ่าน 70,192 ครั้ง]เอกสาร ข้อมูล จากหนังสือ  การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ ที่สพฐได้รวบรวมผลงานและวิธีปฎิบัติที่ดีระดับปฐมวัย ในด้านการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีของครูและบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้เป็นตัวแทนสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใน 4 ภูมิภาคที่ผ่านมาจัดเป็น 7 หมวดดังนี้

หมวด 1 พัฒนาการทางกาย

หมวด 2 พัฒนาการอารมณ์-จิตใจ

หมวด 3 พัฒนาการทางสังคม

 

หมวด 4 พัฒนาการทางสติปัญญา

หมวด 5 การเรียนรู้แบบโครงการ

หมวด 6 การบริหาร

หมวด 7 ผู้ปกครอง