language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school รายชื่อสพป สพม ที่ยังไม่ได้รายงานผลจุดเน้น

โดย: สวก เมื่อ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 11:35 น. • [อ่าน 9,173 ครั้ง]ขอให้ สพป สพม ตรวจสอบรายหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลจุดเน้นและรายงานผิดพลาด หากเขตพื้นที่ใดยังไม่รายงานให้รีบดำเนินการโดยด่วนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 นี้ มิเช่นนั้น สพฐ จะดำเนินมาตรการออกหนังสือทวงไปยังเขตพื้นที่และออกติดตามไปยังเขตพื้นที่ในลำดับต่อไป โดยเฉพาะรายชื่อในข้อ 2  หากเขตใดไม่สามารถรายงานผลได้ ติดต่อ
ดร วีระเดช เชื้อนาม 0817102507 ด่วน

     1 รายชื่อ สพป สพม ที่ยังไม่ได้รายงานผลจุดเน้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ดาวโหลด

     2  รายชื่อ สพป สพม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงานผลจุดเน้น ในปีการศึกษา 2553 และ 2554 ดาวโหลด 

      3 รายชื่อ สพป สพม ที่รายงานผลจุดเน้น ในปีการศึกษา 2554 มีความผิดพลาดรีบแก้ไขโดยด่วน  ดาวโหลด