language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school สรุปผลการดำเนินงานตามจุดเน้นปีการศึกษา 2553

โดย: สวก เมื่อ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 14:39 น. • [อ่าน 4,499 ครั้ง]รายงาน สรุปผลการดำเนินงานตามจุดเน้นปีการศึกษา 2553 จากจำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งข้อมูลเข้ามาจนถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2554 โดยแบ่งเป็น  (ดาวโหลดรายงาน)

             ข้อมูลนี้ ยังไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้ เพราะ มีบาง สพป สพม ยังไม่รายงานข้อมูล