language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

โดย: สวก เมื่อ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 06:28 น. • [อ่าน 27,823 ครั้ง]เอกสาร แนวนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาที่มีจุดเน้นด้านการศึกษาเพื่อมีงานทำ ในกลุ่ม 5 อาชีพหลัก ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการและบริการ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และสามารถแข่งขันกับประชาคมโลกได้ สำหรับเอกสารประกอบการศึกษามีดังนี้

1 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ : สร้างเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลก (40 Mb)

2 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ : ทางเลือกการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ :  หลักสูตรมัธยมเชิงปฎิบัติการ

4 การวางแผนการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ : จังหวัดเชียงราย