language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ (Symposium) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี

โดย: สวก. เมื่อ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 13:36 น. • [อ่าน 22,673 ครั้ง]ประชุมสัมมนาวิชาการ (Symposium) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

 ระดับปฐมวัยที่ดี ปีงบประมาณ 2554  ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2554 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน  จังหวัดชลบุรี 

 

ดาวโหลดเอกสาร