language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school การสร้างเครื่องบินจำลองเพื่อการศึกษา

โดย: สวก เมื่อ 9 มีนาคม 2554 เวลา 08:00 น. • [อ่าน 23,919 ครั้ง]เนื่องด้วย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับกำเนิดมากว่า 10 ปี โดยความตั้งใจของคุณพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคม ที่จะถ่ายทอดวิชา วิทยาศาสตร์อากาศยานเบี้องต้น โดยการสอนการประดิษฐ์เครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ ให้กับนักเรียนทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ขาดแคลน เพื่อให้ รัก เรียนและรู้ เกี่ยวกับอากาศยาน อันจะนำไปสู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคตและการนำประเทศไทยเข้าสู่ Hub ทางด้านการขนส่งทางอากาศในประชาคมอาเซียน โดยให้การอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมอุปกรณ์การสร้างเครื่องบินจำลอง ให้แก่โรงเรียน กว่า 3000 โรงเรียน ทั้งในสังกัด สพฐ และสังกัดอื่น ๆ โดยร่วมกับสถานีข่าว TPBS จัดโครงการหนูน้อยเจ้าเวหา และมีการจัดแข่งขันอยู่เสมอ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างบูรณาการ ทั้งกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการสอนทักษะกระบวนการคิด และแก้ปัญหา ซึ่งเป็นจุดเน้นที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ตามรายละเอียดเวปไซต์ คลิป ผลงานสมาคม

เข้าสู่เวปไซต์สมาคม

เครือข่ายสมาคม

1 ชมรมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

2 Siamthaithai : ลุงจู๋ด สอนวิธีการสร้างเครื่องบินจำลอง