language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school แผ่นพับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

โดย: สวก เมื่อ 8 มีนาคม 2554 เวลา 14:51 น. • [อ่าน 35,981 ครั้ง]แผ่นพับสรุปประเด็นเกี่ยวกับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ในรูป jpeg สามารถนำไปจัดทำเอกสาร เพิ่มเติม รายละเอียดประกอบการประชุม หรือ reprint

ดาวโหลดแผ่นพับ