language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school ซอฟตEวรEะบบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจุดเน้น

โดย: สวก เมื่อ 8 มีนาคม 2554 เวลา 12:27 น. • [อ่าน 66,306 ครั้ง]ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการตัวชี้วัด มีวัตถุประสงค์ใช้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจุดเน้น ที่สพป. สพม. ต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลปีการศึกษา 2555 โดยบันทึกข้อมูล ภาคเรียนที1 ให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 และ ภาคเรียนที่ 2 ภายในเดือน เมษายน 2556  มีปัญหาการใช้งานโปรแกรม ติดต่อ ดร วีระเดช  เชื้อนาม 081-7102507

ดาวโหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม (Setup) (file update ล่าสุดวันที27 สิงหาคม 2555 version 4.8.638)

ดาวโหลดเอกสารคู่มือการใช้งานการรายงาน (เอกสาระบบการกำกับติดตาม)