language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การการปฎิบัติ 4 ภูมิภาค

โดย: สวก เมื่อ 8 มีนาคม 2554 เวลา 11:04 น. • [อ่าน 22,786 ครั้ง]เป็นการประชุมปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนจำนวน 4 ภูมิภาค ดังนี้

ครั้งที่ 1  วันที่ 9-12 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2  วันที่ 14-17 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 3  วันที่ 21 -24 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จังหวัดสุราษธานี

ครั้งที่ 4  วันที่  28-31 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา  จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมในแต่ละวันประกอบไปด้วย

 วันที่ 1 การประชุมบรรยายพิเศษ  จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล  จากจุดเน้นการพัฒนา (การอ่านการเขียน การคิดเลข  ทักษะชีวิต การใช้ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้)  จากจุดเน้นสู่การพัฒนา (เศรษฐกิจพอเพียง  คุณธรรมจริยธรรม ประชาคมอาเซียน  การเป็นพลเมือง) คลินิค (หลักสูตร การจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล ทักษะชีวิต)

วันที่ 2 เสนอกรณีตัวอย่าง สถานศึกษาที่มีแนวทางการพัฒนาผู้เรียน ได้สอดคล้องตามจุดเน้น  เสนอผลการวิเคราะห์แผนการพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้น  ปฎิบัติงานกลุ่ม ทบทวน ปรับปรุง แผนการพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้น

วันที่ 3 นำเสนอผลการปฎิบัติงานกลุ่มและสะท้อนผลการปฎิบัติ   การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น การพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 4  แผนการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนจุดเน้น สพฐ.   อภิปรายทั่วไปและปิดการประชุม เวลา (15.00 น)