language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school Roadmap จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

โดย: สวก เมื่อ 14 ตุลาคม 2553 เวลา 06:17 น. • [อ่าน 41,319 ครั้ง]เอกสาร แสดงภาพรวม ของจุดเน้นหรือเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฎิรูปรอบสอง ซึ่งจะมีการประกาศในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ โดย มี พณ ฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ดาวโหลดเอกสาร