language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school เอกสารแนวทางพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดย: สวก เมื่อ 3 พฤษภาคม 2553 เวลา 11:04 น. • [อ่าน 130,590 ครั้ง]เอกสารแนวทางพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เอกสารที่ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ มีนาคม 2553 ( จากโรงพิมพ์)

ดาวโหลด