language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school รวมเล่ม เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง (พฤศจิกายน 2553)

โดย: สวก เมื่อ 3 พฤษภาคม 2553 เวลา 11:02 น. • [อ่าน 265,852 ครั้ง]รวมเล่ม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เอกสารที่ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ กันยายน 2553 (จากโรงพิมพ์) จำนวน 11 เล่ม เช่น  ชุดฝึกอบรม  แนวปฎิบัติการวัดผล  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  และ E-Book ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลาง ฯ

ดาวโหลด