language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school สะท้อน ทบทวน สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

โดย: สวก เมื่อ 25 มีนาคม 2553 เวลา 09:29 น. • [อ่าน 21,392 ครั้ง]Power Point ประกอบการบรรยายสรุป การอบรมวิทยากรแกนนำ  เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน  การจัดการเรียนรู้ และการวัดผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.เบจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษ สพฐ.

ดาวโหลด