language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school แนวการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 22 มีนาคม 2553)

โดย: สวก เมื่อ 24 มีนาคม 2553 เวลา 08:32 น. • [อ่าน 95,027 ครั้ง]เอกสาร แนวการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุงล่าสุด วันที่ 22 มีนาคม 2553 เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมวิทยากรแกนนำ ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2553  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ดาวโหลด