language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school ชุดฝึกอบรมการวัดผลการเรียนรู้

โดย: สวก เมื่อ 11 มีนาคม 2553 เวลา 10:17 น. • [อ่าน 23,677 ครั้ง]Powerpoint ชุดฝึกอบรมการวัดผลการเรียนรู้ ประกอบการประชุมวิทยากรแกนนำเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2551 ดาวโหลด