language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school การพัฒนาหลักสูตร 51 ศึกษานิเทศก์

โดย: สวก เมื่อ 11 มีนาคม 2553 เวลา 08:09 น. • [อ่าน 29,227 ครั้ง]เอกสาร PowerPoint บรรยายสรุป การพัฒนาหลักสูตร 51 โดย รองเลขา กพฐ. ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ (ดาวโหลด)