language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school เอกสารประกอบการประชุมวิทยากรแกนนำ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

โดย: สวก เมื่อ 11 มีนาคม 2553 เวลา 08:06 น. • [อ่าน 99,448 ครั้ง]สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมวิทยากรแกนนำ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน และ ศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเป็นวิทยากรแกนนำ ให้แก่ โรงเรียนที่จะนำหลักสูตรไปสู่การปฎิบัติในปีการศึกษา 2553 นี้ การประชุมแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2553 ณ  โรงแรม แอมบาสเดอร์ จอมเทียน  พัทยา  จังหวัดชลบุรี เน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา  มีเอกสารประกอบการประชุมที่สำคัญดังนี้

1 PowerPoint บรรยายสรุป การพัฒนาหลักสูตร 51 โดย รองเลขา กพฐ. ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์

2 ชุดฝึกอบรมหลักสูตร คู่มือสำหรับวิทยากรแกนนำด้านหลักสูตร 

3 Powerpoint ชุดฝึกอบรมหลักสูตร

4 PowerPoint  สำหรับวิทยากร เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 Powerpoint ชุดฝึกอบรมการวัดผล

6 โปรแกรมการจัดทำ ปพ1

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2553 ณ  โรงแรม แอมบาสเดอร์ จอมเทียน  พัทยา  จังหวัดชลบุรี เน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดทำหน่วยการเรียนรู้

1  Powerpoint ประกอบการบรรยายจากหลักสูตรสู่การเรียนรู้ (อ กัญนิกา)

2 เอกสารแนวการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง 22 มีนาคม 2553)

3  เอกสารการวัดและประเมินผล

4 Powerpoint ประกอบการบรรยาย โดย ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
   4.1 เล่าขานวันวาน : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   4.2 สะท้อน ทบทวน สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง