language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องหลักสูตรแกนกลาง

โดย: สวก. เมื่อ 7 มกราคม 2553 เวลา 22:37 น. • [อ่าน 20,474 ครั้ง]เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการพัฒนาหลักสูตร  ดร.รุ่งนภา ได้บรรยายให้กับ นักศึกษาปริญญาโทสาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  วันที่ 29 ธันวาคม 2552

ดาวโหลด