language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดย: สวก เมื่อ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 10:36 น. • [อ่าน 45,139 ครั้ง]เอกสารประกอบการการประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตร วันที่ 25-29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียม พัทยา  จังหวัดชลบุรี

ดาวโหลดเอกสาร