language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

โดย: สวก เมื่อ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 10:35 น. • [อ่าน 64,605 ครั้ง]เอกสารประกอบการการประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตร วันที่ 25-29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียม พัทยา  จังหวัดชลบุรี

ดาวโหลดเอกสาร