language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school แนวทางการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น.

โดย: สวก เมื่อ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 10:08 น. • [อ่าน 53,993 ครั้ง]



เอกสารจากการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มศึกษานิเทศก์และโรงเรียนต้นแบบ ในระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  พัทยา  จังหวัดชลบุรี

ดาวโหลด