language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา

โดย: สวก เมื่อ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 10:04 น. • [อ่าน 81,865 ครั้ง]เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร จากการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มศึกษานิเทศก์และโรงเรียนต้นแบบ ในระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  พัทยา  จังหวัดชลบุรี

ดาวโหลดเอกสาร