language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร

โดย: สวก. เมื่อ 1 ตุลาคม 2552 เวลา 10:55 น. • [อ่าน 37,302 ครั้ง]1. เอกสารประกอบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เอกสารประกอบการประชุมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์ จอมเทียน  พัทยา  จังหวัด ชลบุรี

3 เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อขับหลักสูตรแกนกลาง ฯ กลุ่มศึกษานิเทศ และโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน  พัทยา  จังหวัด ชลบุรี

เอกสารประกอบการประชุมวิทยากรแกนนำเรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 รุ่นที่ 1 วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2553 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-24  มีนาคม 2553   ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน  พัทยา  จังหวัด ชลบุรี