language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school หลักสูตรแกนกลางสู่การปฎิบัติ (ดร รุ่งนภา)

โดย: สวก เมื่อ 29 กันยายน 2552 เวลา 10:59 น. • [อ่าน 14,160 ครั้ง]เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง  บรรยายโดย ดร  รุ่งนภา  นุตราวงศ์ ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน  2552 โรงแรมแอมบาสเดอร์  จอมเทียน  พัทยา  จังหวัดชลบุรี

ดาวโหลดเอกสาร