language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school การเขียนรายงานวิจัยหลักสูตรระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา (อ.รัตนา)

โดย: สวก เมื่อ 29 กันยายน 2552 เวลา 10:20 น. • [อ่าน 34,332 ครั้ง]เอกสารประกอบการบรรยาย การขับเคลื่อนการใชัหลักสูตรแกน กลาง ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเีทียน  พัทยา จังหวัด ชลบุรี

ดาวโหลดเอกสาร

การเขียนรายงานการวิจัยระดับสถานศึกษา

การเขียนรายงานการวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา