language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (อ.นิรมล)

โดย: สวก. เมื่อ 28 กันยายน 2552 เวลา 17:48 น. • [อ่าน 27,278 ครั้ง]Powerpoint การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตร โดย อาจารย์ นิรมล  ตู้จินดา ระหว่าง วันที่ 25-29 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียม พัทยา  จังหวัดชลบุรี

ดาวโหลดเอกสาร