language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

chrome_reader_mode ข่าว/ประกาศทั้งหมดschool วิดีโอรัฐมนตรีกล่าวนโยบายแนะนำโครงการห้องเรียนกีฬา

โดย: สวก เมื่อ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09:27 น. • [อ่าน 2,373 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school โปสเตอร์โครงการห้องเรียนกีฬา

โดย: สวก เมื่อ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 17:49 น. • [อ่าน 3,609 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school วิดีโอแนะนำโครงการห้องเรียนกีฬา

โดย: สวก เมื่อ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 16:33 น. • [อ่าน 1,732 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school รายงานความก้าวหน้าโครงการห้องเรียนกีฬา

โดย: สวก เมื่อ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 21:13 น. • [อ่าน 1,367 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school โครงการห้องเรียนกีฬา

โดย: สวก เมื่อ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 13:21 น. • [อ่าน 3,847 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school สมัครเรียนห้องเรียนกีฬาผ่านเวปไซต์

โดย: สวก เมื่อ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 08:43 น. • [อ่าน 3,722 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school สปอต วิทยุกระจายเสียง ห้องเรียนกีฬา

โดย: สวก เมื่อ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 08:35 น. • [อ่าน 1,006 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ดาวโหลด ป้ายประกาศ ห้องเรียนกีฬา (Banner)

โดย: สวก เมื่อ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 08:26 น. • [อ่าน 2,522 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school แบบฟอร์มใบสมัครสอบโรงเรียนห้องเรียนกีฬา

โดย: สวก เมื่อ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:31 น. • [อ่าน 2,672 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา

โดย: สวก เมื่อ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:10 น. • [อ่าน 5,893 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool หนังสือแจ้งเขตรายงานจุดเน้น 2558 (เพิ่มเติม)

โดย: สวก เมื่อ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:58 น. • [อ่าน 3,436 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

โดย: สวก เมื่อ 29 มกราคม 2559 เวลา 14:53 น. • [อ่าน 9,777 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ยุทธศาสตร์จุดเน้นการปฎิรูปการศึกษา (รมว ดาว์พงษ์)

โดย: สวก เมื่อ 28 มกราคม 2559 เวลา 07:39 น. • [อ่าน 4,733 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หลักสูตรต่างประเทศ

โดย: สวก เมื่อ 27 มกราคม 2559 เวลา 08:30 น. • [อ่าน 2,509 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ผลสัมฤทธิ์ (O-NET)

โดย: สวก เมื่อ 26 มกราคม 2559 เวลา 09:32 น. • [อ่าน 2,059 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool ผลการประเมิน PISA

โดย: สวก เมื่อ 19 มกราคม 2559 เวลา 09:09 น. • [อ่าน 1,154 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม
school สื่อประชาสัมพันธ์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โดย: สวก เมื่อ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10:10 น. • [อ่าน 33,437 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school เพื่อสุขภาพ ปั่นจักรยานเมืองสามอ่าว

โดย: วีระเดช เมื่อ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 06:37 น. • [อ่าน 1,128 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หนังสือแจ้งเขต รายงานจุดเน้นปีการศึกษา 2558

โดย: สวก เมื่อ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 17:29 น. • [อ่าน 12,923 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม

school แผนการสอนกลาง สพฐ.

โดย: สวก เมื่อ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10:07 น. • [อ่าน 44,564 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม
school แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

โดย: สวก เมื่อ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09:47 น. • [อ่าน 2,222 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ผลการสำรวจสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลาง

โดย: ดร.วีระเดช เชื้อนาม เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16:01 น. • [อ่าน 15,074 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ถาม-ตอบ การรายงานสภาพและปัญหาหลักสูตรออนไลน์

โดย: ดร.วีระเดช เชื้อนาม เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12:18 น. • [อ่าน 9,712 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม
school เครื่องมือสำรวจสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนลาง ฯ (ฉบับสมบูรณ์)

โดย: ดร.วีระเดช เชื้อนาม เมื่อ 13 มกราคม 2558 เวลา 08:41 น. • [อ่าน 71,550 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา

โดย: กลุ่มพัฒนาหลักสูตร เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 15:56 น. • [อ่าน 12,421 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school แนวปฎิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ

โดย: กลุ่มหลักสูตร เมื่อ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 14:19 น. • [อ่าน 16,610 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2557

โดย: กลุ่มหลักสูตร เมื่อ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09:46 น. • [อ่าน 9,133 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school รายงานผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โดย: กลุ่มหลักสูตร เมื่อ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 08:35 น. • [อ่าน 14,598 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หลักสูตรปฐมวัย ฉบับ ภาษาอังกฤษ (English Version)

โดย: กลุ่มหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ เมื่อ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 07:43 น. • [อ่าน 9,222 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

โดย: กลุ่มหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ เมื่อ 18 กันยายน 2557 เวลา 12:47 น. • [อ่าน 249,409 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool สรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น

โดย: ดร.วีระเดช เชื้อนาม เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 08:54 น. • [อ่าน 14,414 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school วิดิทัศน์ : กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

โดย: กลุ่มหลักสูตร สวก เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 12:23 น. • [อ่าน 12,066 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ศิลปศึกษา

โดย: สวก เมื่อ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 11:50 น. • [อ่าน 5,555 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา

โดย: ดร วีระเดช เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:00 น. • [อ่าน 103,535 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน

โดย: สวก เมื่อ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 13:50 น. • [อ่าน 147,480 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school นักเรียนชั้น ป 2 ฝึกบิน Boeing 737-800 : นอกเหนือหลักสูตร

โดย: ดร.วีระเดช เมื่อ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 14:34 น. • [อ่าน 12,990 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ถามตอบ การรายงานจุดเน้น

โดย: สวก เมื่อ 24 กันยายน 2555 เวลา 15:28 น. • [อ่าน 33,465 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หนังสือแจ้งเขตการรายงานจุดเน้นปีการศึกษา 2555

โดย: สวก เมื่อ 5 สิงหาคม 2555 เวลา 11:58 น. • [อ่าน 17,593 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school สรุปการประชุมปฎิบัติการรายงานจุดเน้น ปี 2555

โดย: สวก เมื่อ 3 สิงหาคม 2555 เวลา 13:36 น. • [อ่าน 15,322 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การประชุมการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการโรงเรียนต้นแบบ

โดย: สวก เมื่อ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 05:45 น. • [อ่าน 14,706 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school คู่มือการรายงานจุดเน้นออนไลนEี 2555

โดย: ดร วีระเดช เชื้อนาม เมื่อ 16 มิถุนายน 2555 เวลา 20:57 น. • [อ่าน 32,641 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school คะแนนผลการดำเนินงานจุดเน้น ตามตัวชี้วัด

โดย: ดร วีระเดช เชื้อนาม เมื่อ 16 มิถุนายน 2555 เวลา 20:32 น. • [อ่าน 19,497 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ดูผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นผ่าน Iphone Ipad

โดย: ดร วีระเดช เชื้อนาม เมื่อ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 10:35 น. • [อ่าน 18,003 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ : Early Childhood Good Practice

โดย: สวก เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11:51 น. • [อ่าน 70,225 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school รายชื่อสพป สพม ที่ยังไม่ได้รายงานผลจุดเน้น

โดย: สวก เมื่อ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 11:35 น. • [อ่าน 9,198 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school สรุปผลการดำเนินงานตามจุดเน้นปีการศึกษา 2553

โดย: สวก เมื่อ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 14:39 น. • [อ่าน 4,528 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ตลาดการศึกษาออนไลน์

โดย: admin เมื่อ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 06:54 น. • [อ่าน 13,739 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

โดย: สวก เมื่อ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 06:28 น. • [อ่าน 27,870 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school รายละเอียดการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์

โดย: สวก เมื่อ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 05:57 น. • [อ่าน 14,629 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หนังสือแจ้งแจ้งเขตรายงานจุดเน้น 2554

โดย: โครงการกำกับติดตามการรายงานจุดเน้น เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09:12 น. • [อ่าน 22,932 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school Fun Math Practice

โดย: สวก เมื่อ 15 กันยายน 2554 เวลา 03:59 น. • [อ่าน 22,008 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม
school Powerpoint Udon การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้น อุดรธานี

โดย: สวก เมื่อ 29 มีนาคม 2554 เวลา 08:21 น. • [อ่าน 19,429 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การสร้างเครื่องบินจำลองเพื่อการศึกษา

โดย: สวก เมื่อ 9 มีนาคม 2554 เวลา 08:00 น. • [อ่าน 23,955 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school เกมเพื่อการศึกษา (Math Zone)

โดย: สวก เมื่อ 9 มีนาคม 2554 เวลา 06:55 น. • [อ่าน 18,078 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school แผ่นพับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

โดย: สวก เมื่อ 8 มีนาคม 2554 เวลา 14:51 น. • [อ่าน 36,014 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool ร่างตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัด

โดย: สวก เมื่อ 8 มีนาคม 2554 เวลา 12:15 น. • [อ่าน 18,894 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม
school Roadmap : จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

โดย: สวก เมื่อ 19 มกราคม 2554 เวลา 07:16 น. • [อ่าน 58,873 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool Roadmap จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

โดย: สวก เมื่อ 14 ตุลาคม 2553 เวลา 06:17 น. • [อ่าน 41,348 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การเขียนรายงานวิจัย (สิงหาคม 2553)

โดย: สวก เมื่อ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 15:15 น. • [อ่าน 66,285 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาผู้เรียน

โดย: สวก เมื่อ 6 กรกฎาคม 2553 เวลา 09:25 น. • [อ่าน 13,717 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ชุดฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โดย: สวก เมื่อ 13 มิถุนายน 2553 เวลา 22:35 น. • [อ่าน 39,282 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม
school สะท้อน ทบทวน สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

โดย: สวก เมื่อ 25 มีนาคม 2553 เวลา 09:29 น. • [อ่าน 21,448 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool จากหลักสูตร สู่ การเรียนการสอน (อ กัญนิกา)

โดย: สวก เมื่อ 24 มีนาคม 2553 เวลา 08:46 น. • [อ่าน 25,432 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school เอกสารประกอบการวัดและประเมินผล

โดย: สวก เมื่อ 24 มีนาคม 2553 เวลา 08:44 น. • [อ่าน 45,055 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม
school เอกสารประกอบการวัดและประเมินผล

โดย: สวก เมื่อ 24 มีนาคม 2553 เวลา 04:16 น. • [อ่าน 38,380 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school จากหลักสูตร สู่ การเรียนการสอน

โดย: สวก เมื่อ 23 มีนาคม 2553 เวลา 15:19 น. • [อ่าน 36,569 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school Powerpoint หลักสูตรสถานศึกษา (สำหรับวิทยากรแกนนำ)

โดย: สวก เมื่อ 11 มีนาคม 2553 เวลา 16:46 น. • [อ่าน 40,069 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school Powerpoint ชุดฝึกอบรมหลักสูตร

โดย: สวก เมื่อ 11 มีนาคม 2553 เวลา 15:03 น. • [อ่าน 26,284 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school โปรแกรมการจัดทำ ปพ 1

โดย: สวก เมื่อ 11 มีนาคม 2553 เวลา 10:29 น. • [อ่าน 75,247 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ชุดฝึกอบรมการวัดผลการเรียนรู้

โดย: สวก เมื่อ 11 มีนาคม 2553 เวลา 10:17 น. • [อ่าน 23,705 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ชุดฝึกอบรมหลักสูตร

โดย: สวก เมื่อ 11 มีนาคม 2553 เวลา 08:17 น. • [อ่าน 27,517 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การพัฒนาหลักสูตร 51 ศึกษานิเทศก์

โดย: สวก เมื่อ 11 มีนาคม 2553 เวลา 08:09 น. • [อ่าน 29,262 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool แนวทางการจัดค่าย

โดย: สวก เมื่อ 3 มีนาคม 2553 เวลา 14:47 น. • [อ่าน 28,866 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ผลการวิจัยหลักสูตรรอบที่ 1

โดย: สวก เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13:21 น. • [อ่าน 11,803 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ผลการวิจัยหลักสูตรรอบที่ 1

โดย: สวก เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13:05 น. • [อ่าน 33,882 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องหลักสูตรแกนกลาง

โดย: สวก. เมื่อ 7 มกราคม 2553 เวลา 22:37 น. • [อ่าน 20,499 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school Twitter หลักสูตร

โดย: สวก เมื่อ 22 ธันวาคม 2552 เวลา 13:09 น. • [อ่าน 12,393 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school รหัส Smis เพื่อเข้าสู่ ฐานข้อมูลที่มีความพร้อม

โดย: สวก เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15:04 น. • [อ่าน 1,816 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โดย: สวก เมื่อ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 06:08 น. • [อ่าน 66,290 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ใคร อะไร อย่างไร ใน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

โดย: ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์ เมื่อ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 19:07 น. • [อ่าน 24,830 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หลักสูตรและการพัฒนา

โดย: ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์ เมื่อ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 19:06 น. • [อ่าน 42,248 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์

โดย: สวก เมื่อ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 19:00 น. • [อ่าน 20,911 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การเขียนรายงานวิจัยหลักสูตร

โดย: สวก เมื่อ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 18:47 น. • [อ่าน 64,900 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

โดย: สวก เมื่อ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 18:43 น. • [อ่าน 63,513 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้

โดย: สวก เมื่อ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 18:34 น. • [อ่าน 66,856 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school Curruculum Issues

โดย: สวก เมื่อ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 10:38 น. • [อ่าน 12,951 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม

school แนวทางการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น.

โดย: สวก เมื่อ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 10:08 น. • [อ่าน 54,042 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา

โดย: สวก เมื่อ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 10:04 น. • [อ่าน 81,882 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม
school หลักสูตรแกนกลางสู่การปฎิบัติ (ดร รุ่งนภา)

โดย: สวก เมื่อ 29 กันยายน 2552 เวลา 10:59 น. • [อ่าน 14,181 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (อ.นิรมล)

โดย: สวก. เมื่อ 28 กันยายน 2552 เวลา 17:48 น. • [อ่าน 27,321 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (อ.กรรณิการ์)

โดย: สวก. เมื่อ 28 กันยายน 2552 เวลา 16:27 น. • [อ่าน 118,510 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (อ.ศุจีภรณ์)

โดย: สวก. เมื่อ 28 กันยายน 2552 เวลา 15:58 น. • [อ่าน 34,286 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school จากหลักสูตรสู่ีหน่วยการเรียนรู้ (ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า)

โดย: สวก. เมื่อ 28 กันยายน 2552 เวลา 15:49 น. • [อ่าน 15,533 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ค่ายสร้างสรรค์สำหรับเด็ก

โดย: สวก. เมื่อ 21 กันยายน 2552 เวลา 17:47 น. • [อ่าน 10,291 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version)

โดย: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เมื่อ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 11:31 น. • [อ่าน 218,597 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การบริหารหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

โดย: สวก เมื่อ 23 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:52 น. • [อ่าน 30,108 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หลักสูตรอิงมาตรฐาน

โดย: สวก เมื่อ 23 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:47 น. • [อ่าน 43,362 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school แนวการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดย: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เมื่อ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 11:55 น. • [อ่าน 34,707 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดย: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เมื่อ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 11:16 น. • [อ่าน 121,273 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หลักสูตรอิงมาตรฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพ

โดย: รุ่งนภา นุตราวงศ์ เมื่อ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 09:29 น. • [อ่าน 40,378 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool การวิจัยหลักสูตร

โดย: สวก เมื่อ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 09:23 น. • [อ่าน 51,460 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ

โดย: สวก. เมื่อ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 06:39 น. • [อ่าน 19,529 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school วิดิทัศน์และเวปไซต์เกี่ยวกับหลักสูตร

โดย: สวก. เมื่อ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 05:54 น. • [อ่าน 13,999 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school รายชื่อโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Update)

โดย: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เมื่อ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 15:11 น. • [อ่าน 74,534 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school บทความ : ใคร อะไร อย่างไร ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

โดย: สวก. เมื่อ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 12:32 น. • [อ่าน 32,637 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ฐานข้อมูลโรงเรียนแกนนำ

โดย: วีระเดช เมื่อ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 09:40 น. • [อ่าน 754 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school เอกสารประกอบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับใช้ในโครงการโรงเรียนนำร่อง)

โดย: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เมื่อ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 16:34 น. • [อ่าน 33,697 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school เอกสารประกอบการประชุมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร

โดย: สวก เมื่อ 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 15:17 น. • [อ่าน 13,311 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

โดย: สวก เมื่อ 22 เมษายน 2552 เวลา 08:49 น. • [อ่าน 1,012 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การเปรียบเทียบหลักสูตร

โดย: วีระเดช เมื่อ 16 มีนาคม 2552 เวลา 14:22 น. • [อ่าน 1,512 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หนังสือเรียนกับหลักสูตรอิงมาตรฐาน

โดย: ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์ เมื่อ 16 มีนาคม 2552 เวลา 12:06 น. • [อ่าน 19,757 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school จำนวนโรงเรียน 5114 จำแนกตามระดับที่ผ่าน สมศ

โดย: วีระเดช เมื่อ 2 มีนาคม 2552 เวลา 04:46 น. • [อ่าน 700 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ฐานข้อมุลโรงเรียนที่มีความพร้อม 948 โรงเรียน

โดย: วีระเดช เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 23:13 น. • [อ่าน 532 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school จำนวนนักเรียนโรงเรียนที่มีความพร้อม

โดย: วีระเดช เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:57 น. • [อ่าน 524 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้หลักสูตร

โดย: วีระเดช เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09:17 น. • [อ่าน 407 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ร่างศึกษาดูงานต่างประเทศ

โดย: วีระเดช เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13:50 น. • [อ่าน 681 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การศึกษาภาคฤดูร้อน

โดย: วีระเดช เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13:50 น. • [อ่าน 584 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school รายละเอียดปีงบประมาณ ปี 52

โดย: วีระเดช เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 16:36 น. • [อ่าน 647 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school รายการเบิกหนังสือ แก่นสาระ

โดย: วีระเดช เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10:08 น. • [อ่าน 529 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ตัวชี้วัดหลักสูตร ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2552

โดย: วีระเดช เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09:45 น. • [อ่าน 1,164 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school MOU หลักสูตร

โดย: วีระเดช เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09:48 น. • [อ่าน 2,717 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12:36 น. • [อ่าน 89,850 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:55 น. • [อ่าน 1,605,633 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool ป้ายนิเทศหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 10 ธันวาคม 2551 เวลา 10:29 น. • [อ่าน 9,995 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา 21:17 น. • [อ่าน 15,354 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปี 52

โดย: โครงการปรับหลักสูตร เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา 11:23 น. • [อ่าน 749 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปี 51

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 27 ตุลาคม 2551 เวลา 09:43 น. • [อ่าน 1,256 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนตันแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อม

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 21 ตุลาคม 2551 เวลา 10:08 น. • [อ่าน 7,679 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school รายงานการใช้งบประมาณกลุ่มหลักสูตร

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 09:12 น. • [อ่าน 839 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school โบชัวร์หลักสูตร

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 09:11 น. • [อ่าน 950 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรลงในเดลินิวส์

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 09:11 น. • [อ่าน 568 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การบริหารหลักสูตร

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 09:10 น. • [อ่าน 960 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การวัดและประเมินผล

โดย: วีระเดช เมื่อ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 09:08 น. • [อ่าน 3,438 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school การจัดการเรียนรู้

โดย: วีระเดช เมื่อ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 09:05 น. • [อ่าน 826 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school สาระแกนกลาง

โดย: วีระเดช เมื่อ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 09:04 น. • [อ่าน 875 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 09:01 น. • [อ่าน 1,186 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school เวปไซต์ New Zealand curriculum

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 13 ตุลาคม 2551 เวลา 10:34 น. • [อ่าน 15,699 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม
school ข่าวการปรับหลักสูตรในเดลินิวส์

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 27 กันยายน 2551 เวลา 11:27 น. • [อ่าน 7,883 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 24 กันยายน 2551 เวลา 09:50 น. • [อ่าน 88,573 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school Down Load หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 21 กันยายน 2551 เวลา 20:42 น. • [อ่าน 46,247 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school Power Point หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ดร. รุ่งนภา Update)

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 06:51 น. • [อ่าน 34,266 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school Power Point แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ศุจีภรณ์ อู่ทองทรัพย์)

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 06:46 น. • [อ่าน 15,724 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school Powerpoint การใช้หลักสูตร โดยที่ปรึกษา สุชาติ วงศ์สุวรรณ

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 06:43 น. • [อ่าน 12,664 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school เปรียบเทียบหลักสูตร 44 และหลักสูตรปรับปรุง

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 08:55 น. • [อ่าน 33,086 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school ประเด็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 08:52 น. • [อ่าน 14,956 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school แนวคิดหลักสูตรมาตรฐาน

โดย: ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์ เมื่อ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 08:38 น. • [อ่าน 12,644 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school Powerpoint หลักสูตร นำเสนอ กพฐ. เพื่อขออนุมัติ

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 08:38 น. • [อ่าน 8,625 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool เอกสาร Power Point ประกอบการประชุมปฎิบัติการ หลักสูตรอิงมาตรฐาน (27 มีนาคม - 1 พค 2551)

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 26 มีนาคม 2551 เวลา 11:37 น. • [อ่าน 9,960 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school Powerpoint ประกอบการบรรยาย การประชุม ผอ สพท (วันที่ 11 มีนาคม 2551)

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 10 มีนาคม 2551 เวลา 13:05 น. • [อ่าน 8,453 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool จดหมาย : ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักสูตรจากโรงเรียนบ้านนาตุ่น อ.ภูหลวง จ.เลย

โดย: โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09:57 น. • [อ่าน 8,125 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school จดหมาย : ทำไมต้องเรียนศิลป

โดย: นางนุติยาพร วงษ์เณร เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 15:51 น. • [อ่าน 8,326 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school Standard -Based Crriculum

โดย: โครงการพัฒนาหลักสูตร เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10:16 น. • [อ่าน 31,750 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school จดหมาย : จากคุณครูผู้ภักดีต่อกระทรวงเสมา

โดย: คุณครูผู้ภักดีต่อกระทรวงเสมา เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 21:20 น. • [อ่าน 6,495 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool Backward Design (ดร.ฉัตรแก้ว อ.จรรยา)

โดย: โครงการพัฒนาหลักสูตร เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 06:23 น. • [อ่าน 30,918 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school Roadmap (Draft)

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร (CRP) เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09:28 น. • [อ่าน 11,262 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school พัฒนาการของหลักสูตร (รอง เลขา กพฐ. วินัย รอดจ่าย)

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร (CRP) เมื่อ 28 มกราคม 2551 เวลา 06:32 น. • [อ่าน 41,307 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร (CRP) เมื่อ 28 มกราคม 2551 เวลา 06:10 น. • [อ่าน 242,169 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school กรอบแนวคิด การวัดและประเมินตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ (สุจีพร)

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร (CRP) เมื่อ 28 มกราคม 2551 เวลา 05:49 น. • [อ่าน 27,227 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช....

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร (CRP) เมื่อ 27 มกราคม 2551 เวลา 21:53 น. • [อ่าน 39,878 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติมschool ความเป็นมาของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (ดร.รุ่งนภา)

โดย: โครงการปรับปรุงหลักสูตร (CRP) เมื่อ 27 มกราคม 2551 เวลา 20:17 น. • [อ่าน 24,281 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม