รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 หัวข้อ : การประชุมปฎิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนประจำปี งบประมาณ 2555
 สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปริ๊นเซส เยาวราช กรุงเทพมหานคร  วันที่ 24 สิงหาคม 2555
 รับจำนวน : 55 คน  จำนวนผู้ลงทะเบียน : 43 คน
ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน การยืนยัน
 สุกัญญา กตัญญู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต2
สำรองที่นั่ง
 นายดุสิต เงินใส  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำรองที่นั่ง
 นายวัชรพงค์ โนทะนะ  สพป.น่าน เขต 1
สำรองที่นั่ง
 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม  สพป.ลำพูน เขต 2
สำรองที่นั่ง
 ว่าที่ ร.ต. อมร ชัยประสงค์สุข  สพป.กทม.
สำรองที่นั่ง
 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล  สพป.ลำปาง เขต 1
สำรองที่นั่ง
 นายสุเมธ วรรณรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
สำรองที่นั่ง
 นางสาวเขมจิรา เกษมสุขพัชรา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
สำรองที่นั่ง
 นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์  สพป.เชียงราย เขต 2
สำรองที่นั่ง
 นายพัลลภ พุฒตาล  สพป.สุโขทัย เขต 1
สำรองที่นั่ง
 นายรัชพร นิลพังงา  สพป.ภูเก็ต
สำรองที่นั่ง
 วราภรณ์ อนุวรรัตน์  สพป.ชม.3
สำรองที่นั่ง
 นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สำรองที่นั่ง
 นางเสงี่ยม นิลพรหม  สพป.สงขลา เขต 2
สำรองที่นั่ง
 นางวัชราภรณ์ ยีเด็ง  สพป.ปัตตานี1
สำรองที่นั่ง
 นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง  สพป.พะเยา เขต 2
สำรองที่นั่ง
 นภวรรณ สุวรรณประสม  สพป.พัทลุง เขต 1
สำรองที่นั่ง
 นางรชฏ กันทะรัญ  สพป.เชียงใหม่เขต 5
สำรองที่นั่ง
 นางรพีพร เลาหกุล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
สำรองที่นั่ง
 น.ส.ศุภคณา อภิวงค์ษา  สพป.เชียงรายเขต 1
สำรองที่นั่ง
 นายทินกร อินบรรเลง  สพป.น่าน 2
สำรองที่นั่ง
 น.ส.วันทนี สาธุุกานนท์  สพป.ระนอง
สำรองที่นั่ง
 นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
สำรองที่นั่ง
 นางนัยนา นาคะสิงห์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒
สำรองที่นั่ง
 นางปัทมาวดี ขันธ์ชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
สำรองที่นั่ง
 นางผกามาศ อิมประยูร  สพป.อต2
สำรองที่นั่ง
 นายสนาน สุวรรณละออง  สพป.สตูล
สำรองที่นั่ง
 นางนิลยา ทองศรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
สำรองที่นั่ง
 นางดลพรรณ ทองแดง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1
สำรองที่นั่ง
 นาชาญชัย ชื่นพระแสง  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สำรองที่นั่ง
 นายสุนทร ขันภักดี  สพป.พังงา
สำรองที่นั่ง
 สาธิต สุขทอง  สพป.พัทลุง เขต 1
สำรองที่นั่ง
 เกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง  นครศรีธรรมราชเขต ๒
สำรองที่นั่ง
 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สำรองที่นั่ง
 นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด  สพป. แพร่ เขต 1
สำรองที่นั่ง
 นางเกษร โพธิ์ศรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สำรองที่นั่ง
 นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง  สพป.พล.3
สำรองที่นั่ง
 นางสาวสุพิมล ทรงประดิษฐ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
สำรองที่นั่ง
 นายสมยศ ต่ายแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
สำรองที่นั่ง
 นายสมชัย กาโน  สพปพะเยา เขต 1
สำรองที่นั่ง
 นายกฤษนันท์ ทองจีน  สพป.สฎ.เขต 2
สำรองที่นั่ง
 นางวาณี สุนทรสนิท  สพป.ปน.๓
สำรองที่นั่ง
 นางสมศรี ผ่องใส  สพป.ปน.๒
สำรองที่นั่ง