วิดีโอรัฐมนตรีกล่าวนโยบายแนะนำโครงการห้องเรียนกีฬา
โปสเตอร์โครงการห้องเรียนกีฬา
วิดีโอแนะนำโครงการห้องเรียนกีฬา
รายงานความก้าวหน้าโครงการห้องเรียนกีฬา
โครงการห้องเรียนกีฬา
สมัครเรียนห้องเรียนกีฬาผ่านเวปไซต์
สปอต วิทยุกระจายเสียง ห้องเรียนกีฬา
ดาวโหลด ป้ายประกาศ ห้องเรียนกีฬา (Banner)
แบบฟอร์มใบสมัครสอบโรงเรียนห้องเรียนกีฬา
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
แผนการเรียน ฟุตบอล วอลเลย์บอล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
หนังสือแจ้งเขตรายงานจุดเน้น 2558 (เพิ่มเติม)
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ยุทธศาสตร์จุดเน้นการปฎิรูปการศึกษา (รมว ดาว์พงษ์)
หลักสูตรต่างประเทศ
ผลสัมฤทธิ์ (O-NET)
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓
ผลการประเมิน PISA
การประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
สรุปผลการวิจัยนำร่องการใชั้หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สื่อประชาสัมพันธ์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เพื่อสุขภาพ ปั่นจักรยานเมืองสามอ่าว
หนังสือแจ้งเขต รายงานจุดเน้นปีการศึกษา 2558
ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการสำรวจสภาพปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลาง ผ่านระบบออนไลน์
พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพ เกี่ยวกับการสอนและการปรับหลักสูตร
แผนการสอนกลาง สพฐ.
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และศิลป วัฒนธรรม ของประเทศออสเตรเลีย
ผลการประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหา การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ผลการสำรวจสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลาง
ถาม-ตอบ การรายงานสภาพและปัญหาหลักสูตรออนไลน์
หนังสือแจ้งเขตการรายงานเรื่องการรายงาน สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์
รายงานการสังเคราะห์การนำหลักสูตรแกนกลางไปสุ่การปฎิบัติ ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
เครื่องมือสำรวจสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนลาง ฯ (ฉบับสมบูรณ์)
แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2557
รายงานผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
หลักสูตรปฐมวัย ฉบับ ภาษาอังกฤษ (English Version)
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
แนวปฎิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่ีพลเมือง
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
วิดิทัศน์ : กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา
การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน
นักเรียนชั้น ป 2 ฝึกบิน Boeing 737-800 : นอกเหนือหลักสูตร
ถามตอบ การรายงานจุดเน้น
หนังสือแจ้งเขตการรายงานจุดเน้นปีการศึกษา 2555
สรุปการประชุมปฎิบัติการรายงานจุดเน้น ปี 2555
การประชุมการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการโรงเรียนต้นแบบ
คู่มือการรายงานจุดเน้นออนไลนEี 2555
คะแนนผลการดำเนินงานจุดเน้น ตามตัวชี้วัด
ดูผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นผ่าน Iphone Ipad
การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ : Early Childhood Good Practice
รายชื่อสพป สพม ที่ยังไม่ได้รายงานผลจุดเน้น
สรุปผลการดำเนินงานตามจุดเน้นปีการศึกษา 2553
ตลาดการศึกษาออนไลน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
รายละเอียดการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์
หนังสือแจ้งแจ้งเขตรายงานจุดเน้น 2554
Fun Math Practice
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ (Symposium) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี
เอกสารระบบการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Powerpoint Udon การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้น อุดรธานี
การสร้างเครื่องบินจำลองเพื่อการศึกษา
เกมเพื่อการศึกษา (Math Zone)
แผ่นพับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ซอฟตEวรEะบบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจุดเน้น
ร่างตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัด
Powerpoint โครงการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น
การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การการปฎิบัติ 4 ภูมิภาค
Roadmap : จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Roadmap จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
การเขียนรายงานวิจัย (สิงหาคม 2553)
ร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาผู้เรียน
ชุดฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เอกสารแนวทางพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
รวมเล่ม เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง (พฤศจิกายน 2553)
สะท้อน ทบทวน สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
เล่าขานวันวาน : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า)
จากหลักสูตร สู่ การเรียนการสอน (อ กัญนิกา)
เอกสารประกอบการวัดและประเมินผล
แนวการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 22 มีนาคม 2553)
แนวการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 22 มีนาคม 2553)
เอกสารประกอบการวัดและประเมินผล
จากหลักสูตร สู่ การเรียนการสอน
Powerpoint หลักสูตรสถานศึกษา (สำหรับวิทยากรแกนนำ)
Powerpoint ชุดฝึกอบรมหลักสูตร
โปรแกรมการจัดทำ ปพ 1
ชุดฝึกอบรมการวัดผลการเรียนรู้
ชุดฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร 51 ศึกษานิเทศก์
เอกสารประกอบการประชุมวิทยากรแกนนำ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
แนวทางการจัดค่าย
ผลการวิจัยหลักสูตรรอบที่ 1
ผลการวิจัยหลักสูตรรอบที่ 1
แนวปฎิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องหลักสูตรแกนกลาง
Twitter หลักสูตร
คู่มือการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน และการบริหารจัดการหลักสูตร สำหรับโรงเรียนต้นแบบ ฯ
เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ใคร อะไร อย่างไร ใน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการพัฒนา
กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์
การเขียนรายงานวิจัยหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้
Curruculum Issues
แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
แนวทางการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น.
แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
เอกสารการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลาง ฯ
เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางสู่การปฎิบัติ (ดร รุ่งนภา)
การเขียนรายงานวิจัยหลักสูตรระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา (อ.รัตนา)
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (อ.นิรมล)
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (อ.กรรณิการ์)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (อ.ศุจีภรณ์)
จากหลักสูตรสู่ีหน่วยการเรียนรู้ (ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า)
ค่ายสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version)
การบริหารหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร
หลักสูตรอิงมาตรฐาน
แนวการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรอิงมาตรฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพ
เอกสารประกอบการประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
การวิจัยหลักสูตร
โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ
วิดิทัศน์และเวปไซต์เกี่ยวกับหลักสูตร
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Update)
บทความ : ใคร อะไร อย่างไร ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
เอกสารประกอบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับใช้ในโครงการโรงเรียนนำร่อง)
เอกสารประกอบการประชุมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
หนังสือเรียนกับหลักสูตรอิงมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)
เอกสาร สื่อ คู่มือวิทยากรแกนนำ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ป้ายนิเทศหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ
เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนตันแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อม
เวปไซต์ New Zealand curriculum
Power Point หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา (ดร. รุ่งนภา)
Powerpoint แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ประชุมสร้างความเข้าใจ สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา)
ข่าวการปรับหลักสูตรในเดลินิวส์
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
Down Load หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
Power Point หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ดร. รุ่งนภา Update)
Power Point แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ศุจีภรณ์ อู่ทองทรัพย์)
Powerpoint การใช้หลักสูตร โดยที่ปรึกษา สุชาติ วงศ์สุวรรณ
เปรียบเทียบหลักสูตร 44 และหลักสูตรปรับปรุง
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
แนวคิดหลักสูตรมาตรฐาน
Powerpoint หลักสูตร นำเสนอ กพฐ. เพื่อขออนุมัติ
เอกสารคู่มือวิทยากร ประกอบการประชุมปฎิบัติการภาคฤดูร้อน หลักสูตรอิงมาตรฐาน (ตลาดนัดวิชา)
เอกสาร Power Point ประกอบการประชุมปฎิบัติการ หลักสูตรอิงมาตรฐาน (27 มีนาคม - 1 พค 2551)
Powerpoint ประกอบการบรรยาย การประชุม ผอ สพท (วันที่ 11 มีนาคม 2551)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง (2544) (ประชุมโต๊ะกลม)
จดหมาย : ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักสูตรจากโรงเรียนบ้านนาตุ่น อ.ภูหลวง จ.เลย
จดหมาย : ทำไมต้องเรียนศิลป
Standard -Based Crriculum
จดหมาย : จากคุณครูผู้ภักดีต่อกระทรวงเสมา
การประชุมรับฟังความคิดร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนภูมิภาคไม่รวมภาคกลาง)
Backward Design (ดร.ฉัตรแก้ว อ.จรรยา)
Roadmap (Draft)
พัฒนาการของหลักสูตร (รอง เลขา กพฐ. วินัย รอดจ่าย)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ
กรอบแนวคิด การวัดและประเมินตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ (สุจีพร)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช....
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง (2544) (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ความเป็นมาของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (ดร.รุ่งนภา)
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์)
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์)
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์)
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์)