หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
 
(เริ่มรับสมัคร 8 - 31 สิงหาคม 2559)
 • จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 • จดหมายประทับตราแทนการลงนาม เร่งรัดการรายงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียน 2/2557

 • หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา การรายงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2557

 • เวปไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา (Triple A) http://school.stabdb.com 

 •  เอกสารประกอบการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์สำหรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 

 • ดาวโหลด โปรแกรม Scorecard Cockpit (ห้ามโรงเรียน ดาวโหลด สำหรับสำนักงานเขตพื้นทีเท่านั้น) 

 • การใช้แบบทดสอบจุดเน้นที่อยู่ในระบบการรายงานของสถานศึกษา 

 • ดูผลการรายงานจุดเน้นผ่าน Iphone, Ipad  รายละเอียด 
 • คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา
 • รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ปีการศึกษา 2553-2556
 • คู่มือการรายงานข้อมูลจุดเน้นออนไลน์  2556
 •  Roadmap : เส้นทางการขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การปฎิบัติ (ฉบับสมบูรณ์)
 • การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฎิบัติ 4 ภูมิภาค (9-31 มีนาคม 2554) เอกสารประกอบการประชุมจุดเน้น มีดังนี้
 • แผ่นพับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • บทความ/เอกสารใหม่ :

  วิจัยหลักสูตร :

  โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้ :

   มุมปฐมวัย

   เวปไซต์สนับสนุนการเรียนรู้

  มุมน่ามอง

  ข่าวความเคลื่อนไหว ผ่าน Twitter

   http://twitter.com/curriculum51

 • เรื่อง/เนื้อหามาใหม่

  เนื้อหาทั้งหมด
   
   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
   ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

  สถิติการเข้าชม